Dự án

YOLA

Chiến lược định vị & truyền thông

The Seahara

Chiến lược định vị & thiết kế thương hiệu

TC MOTOR

Chiến lược & truyền thông thương hiệu

PV Gas

Chiến lược Marketing tổng thể

PVCOMBANK

Chiến lược định vị & phát triển thương hiệu

On Off

Chiến lược định vị thương hiệu

Mobifone

Kế hoạch IMC & định giá thương hiệu

Scroll to Top